Panorama vom Rigi Kulm : Panorama du Rigi Koulm. Rigi Koulm : Alphons Zimmermann, 1855
Inhalt