Katalog der eidgenössischen Bibliothek : V. Nachtrag: Jahrgang 1856 = Catalogue de la bibliothèque fédérale. Ve supplément: année 1856. Bern : gedruckt bei . A. Weingart, 1857
Content