Huber, R: Panorama du Rigi Koulm : Panorama vom Rigi Kulm. [S.l.] : [s.n.], [18--]
Inhalt