Reckziegel, Anton: Les Alpes vue du Gutsch : Alpenpanorama vom Gütsch = The Alps view from the Gütsch. Bern : Lith. Kunstanstalt Hubacher & Co., [1899?]
Content