Schmid, Franz: Panorama de Zurich et de ses environs. [Zürich] : [s.n.], [1841]-[1845]
Inhalt