Tixier, Jean: Ioannis Ravisii Textoris, Epistolae. Lvgdvni : Apvd Seb. Gryphivm, 1544