Theodoretus: Theodōrētou episkopou Kyrou atreptos dialogos a. = : Theodoreti episcopi Cyri dialogus primus. ... Tiguri : apud Ioannem Wolphium, 1593-1594
Inhalt