Scheuchzer, Johann Jacob: Homo diluvii testis et theoskopos. Tiguri : typis Ioh. Henrici Byrgklini, anno 1726
Inhalt