Hottinger, Johann Heinrich: Disputatio exegetica de s. scripturae lectione, translatione et explicatione : petita ex Nehemiae Cap. VIII, 9. [Zürich] : [Bodmer], [1662]
Contenu du document