ΕΠΙΧΑΡΜΑ Domino Henrico Braemio viro amplissimo ... [Schweiz], M DC XXVII [i.e. 1627]
 

ΕΠΙΧΑΡΜΑ Domino Henrico Braemio viro amplissimo ...