Festplatz. Luzern : Verlag v. X. Meyer in Luzern, [ca. 1850]
 

Festplatz