[Selbs Thun / Autexergasia] : [Emblem XXXV in "Emblemata miscella nova"]. [S.l.], [zwischen 1604 und 1611?]
 

[Selbs Thun / Autexergasia]