Tugium : Zug. [Frankfurt am Main], [nach 1641]
 

Tugium