Freiburg i/B. Martinstor. [Zürich] : [Photochrom Zürich], [zwischen 1902 und 1904]
 

Freiburg i/B. Martinstor