[La Chute du Rhin]. [Schweiz], [1778]
 

[La Chute du Rhin]