La Chute du Rhin. [Schweiz], [1778]
 

La Chute du Rhin