Zurkirchen, Joseph Bartholomäus: Prospect des Leüker-Bads in Wallis : Vûë des Bains de Loëche en Vallais. [Schweiz] : [Verlag nicht ermittelbar], [1769]
 

Prospect des Leüker-Bads in Wallis