Kyburg. [Frankfurt am Main], [nach 1642]
 

Kyburg