Theocritus: Theokritou Eidyllia, toutesti mikra poiēmata hex kai triakonta = : Theocriti Idyllia, Hoc est, parva Poemata XXXVI ; Tou autou Epigrammata enneakaideka = Eiusdem Epigrammata. XIX ; Tou autou Pelekys kai Pterygion = Eiusdem [...]. Basileae : [Per Haeredes Andreae Cratandri], 1541