Theocritus: Theokritou Eidyllia, toutesti mikra poiēmata hex kai triakonta = : Theocriti Idyllia, hoc est Parva Poemata XXXVI ; Tou autou Epigrammata enneakaideka = Eiusdem Epigrammata XIX ; Tou autou Pelekys kai Pterygion = Eiusdem [...]. [Basel] : [Andreas Cratander], [1530]