Plutarchus: Ploutarchou o tou Alexandrou basileōs bios = : Alexandri Magni vita ex Plutarcho : pro Schola Tigurina. Tiguri : apud Iohan. Wolphium, anno 1600