Eustathius: Eustathiou Archiepiskopou Thessalonikēs Parekbolai Eis Tēn Omērou Iliada Kai Odysseian Meta Euporōtatou Kai Pany Ōphelimou Pinakos. Romae : Apud Antonium Bladum Impressorem Cameralem, Cum priuilegiis Iulii. III. Pont. Max. Cameralem, Cum priuilegiis Iulii. ..., M. D. L
Contenu du document